History of Music-Instruments -- VIDEOS on YouTubethe history of music instruments

https://www.youtube.com/watch?v=6Pthv29TgRE&list=PLRkQdKTtkZPBG86HMLaQnh7vraEZ7HTVi&index=5


history of musical instruments

https://www.youtube.com/watch?v=4uCCw_hmILA&list=PL130A3AA6071D52A7


Instruments

https://www.youtube.com/watch?v=KSg-ihnMIBQ&list=PLa0I2f4DpWlonE2ESxBKRg8Ft-ttK4_Eh


Strange Musical Instrument Documentaries

https://www.youtube.com/watch?v=iYgkW7taG5E&list=PLZ53Dz_71HdXD3h1GlDsib7XJZQjZ3cuW


Musical instruments from around the world

https://www.youtube.com/watch?v=DC9w4KWEgJE&list=PLsYNOSCjCN_wxdYtT8NdWn3aioqlVt1Kw


Musical Instruments Around the World

https://www.youtube.com/watch?v=ibXMGySg1ac&index=1&list=PLnHirfl5pZ6PgSz6emLCpbc908NVvZ6RT


History of Chinese Music Instruments

https://www.youtube.com/watch?v=IFumRt38H4M&list=PLfyVSEvvb1PsWdV8mkm0utGGAHylZUuyyMix - Medieval Instruments

https://www.youtube.com/watch?v=ecJLqMuOAhs&list=RDecJLqMuOAhs


Mix - Medieval Instruments demonstrated

https://www.youtube.com/watch?v=zuk6p95wzoA&list=RDzuk6p95wzoA


Mix - Early Music Instruments

https://www.youtube.com/watch?v=r9tSe0MAd6o&list=RDr9tSe0MAd6o


Mix - antique musical instrument collection

https://www.youtube.com/watch?v=_kFxOpTtPpk&index=11&list=RD_kFxOpTtPpkMix - Los Instrumentos Musicales de Mundo

https://www.youtube.com/watch?v=ZXqtvbwkte0&list=RDZXqtvbwkte0https://www.youtube.com/results?search_query=traditional+music+instruments